Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Statistik Pelajar 2021

0
Orang
0
Ting 1
0
Ting 2
0
Ting 3
0
Ting 4
0
Ting 5
0
Ting 6
0
PKI

Visi, Misi, Moto & Slogan

Visi sekolah

Pendidikan berkualiti,
Insan terdidik,
negara sejahtera

Misi sekolah

Melastarikan sistem
pendidikan yang berkualiti
untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara

Moto sekolah

Pengetahuan
suluh kehidupan

Slogan sekolah

Smkm
indah di persada

Falsafah Pendidikan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Falsafah SMK Machang

Murid-murid di sekolah ini mempunyai kebolehan & potensi untuk mencapai perkembangan yang seimbang dalam bidang intelek, emosi dan rohani. Dengan itu mereka mempunyai peluang yang luas untuk mengembangkan keempat-empat bidang tersebut. Kami sebagai pendidik mempunyai kemampuan profesional dan komitmen untuk memberi pendidikan yang bermutu dan sempurna kepada anak didik kami

Objektif Sekolah

01
01
Kecemerlangan

Meningkatkan kecemerlangan prestasi akademik murid dalam PT3, SPM & STPM

04
04
Kemenjadian murid

Melahirkan murid yang beriman & bertaqwa, berilmu dan berketrampilan serta menguasai teknologi maklumat

07
07
Jati diri dan patriotisme murid

Melahirkan murid yang mempunyai jati diri, mengamalkan nilai-nilai murni, berilmu dan mempunyai semangat patriotisme yg kental sebagai warna negara Malaysia

02
02
Kompetensi & integriti

Mewujudkan kakitangan yang mempunyai kompetensi, integriti dan permuakatan yang utuh

05
05
Kepatuhan murid

Memantapkan kepatuhan murid kepada peraturan & disiplin sekolah supaya berada pada tahap 'zero defect'

08
08
Murid yang berketrampilan

Melahirkan murid yang sihat, cergas dan berketrampilan dalam bidang kokurikulum dan kepimpinan.

03
03
Iklim & budaya

Mewujudkan iklim & persekitaran sekolah yang bersih, indah, selamat, harmoni dan menyeronokkan

06
06
Profesionalisme guru

Memantapkan tahap profesionalisme guru khususnya dalam bidang pedogogi & pengurusan personaliti murid

09
09
Mesra Komuniti

Mewujudkan perhubungan dan kerjasama dengan komuniti setempat dan pihak-pihak lain yang berkatian.

Piagam Pelanggan

01
Hari Pertama Persekolahan

Memastikan murid dapat belajar pada hari pertama sesi persekolahan

02
Layanan Saksama

Memberi layanan yang sama kepada semua murid tanpa mengira kaum, agama dan bangsa

03
PdPc Berkesan dan terbaik

Memberi perkhidmatan terbaik dan berkesan dalam PdPc

04
Buku Teks Selesai Diagih

Memastikan semua buku teks diagihkan kepada murid yang layak menerimanya pada minggu pertama sesi persekolahan

05
Menerima Teguran

Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandanagn, cadangan, syor dan teguran yang membina daripada semua pihak demi meningkatkan prestasi perkhidmatan

06
Perkhidmatan Cekap

Memberi layanan mesra, perkhidmatan yang cekap dan maklumbalas yang segera kepada setiap pelangan yang berurusan dengan kami

Pengurusan Sekolah

Tn Hj Haris bin Muhamad

Tn Hj Haris bin Muhamad

PENGETUA
Tn Hj Mohd Adnan bin Mat Yazid

Tn Hj Mohd Adnan bin Mat Yazid

PK Pentadbiran
En. Zamri bin Ibrahim

En. Zamri bin Ibrahim

PK Hal Ehwal Murid
Pn Hjh Rakiah binti Mat Lik

Pn Hjh Rakiah binti Mat Lik

PK Kokurikulum
Tn Hj Asri bin Mohamed

Tn Hj Asri bin Mohamed

PK Tingkatan 6
Tn Hj Abdul Aziz bin Ahmad

Tn Hj Abdul Aziz bin Ahmad

PK Pendidikan Khas
Pn Hjh Norrizan binti Setapa

Pn Hjh Norrizan binti Setapa

GK Bahasa
Pn Hjh Wan Norhayati binti Wan Mohamad Nawi

Pn Hjh Wan Norhayati binti Wan Mohamad Nawi

GK Mate dan Sains
En. Hashim bin Ismail

En. Hashim bin Ismail

GK Sains Sosial
YM Hjh Tuan Aleza binti Tuan Suliman

YM Hjh Tuan Aleza binti Tuan Suliman

GK Teknik & Vokasional
Translate »
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!
Skip to content